TENAX CZ

Ten správný čas na spojení

Florasoft

Florasoft je modulární systém pro řízení klimatu ve sklenících. Používá se jak v menších sklenících s běžnými požadavky na přesnost nastavení klimatických parametrů, tak ve skleníkových komplexech s mimořádně vysokými a různorodými požadavky. Díky modulární struktuře systému lze vytvořit konfiguraci optimálně vyhovující požadované aplikaci.

 • Při volbě vhodné sestavy je důležité určit:
 • jaké proměnné veličiny se mají regulovat (teplota a vlhkost vzduchu, délka osvitu …)
 • jaké technologie jsou pro regulaci k dispozici (okna, žaluzie, ventilátory, svítidla…)
 • jaká je rozloha skleníku
 • jaký komfort obsluhy si uživatel přeje

Pro jednoduchou aplikaci, např. jednu skleníkovou halu, ve které se má pouze regulovat teplota vzduchu a pro tuto regulaci se má použít jen manipulace s okny a se žaluziemi, případně zapínat a vypínat ventilátory, postačí základní sestava modulů zobrazená na obr.1.

florasoft1

Technologická výbava skleníku, tvořená servomotory pro otvírání a zavírání oken, servomotory ovládajícími roztahování a zatahování žaluzií, motory ventilátorů, jakož i teploměry pro měření teploty vnitřního vzduchu, jsou připojeny ke vstupním/výstupním obvodům řídicího systému. Ty po vnitřní sběrnici řídicího systému spolupracují s centrální procesorovou jednotkou, která podle zadaného programu nastavuje technologii tak, aby teplota vnitřního vzduchu ve skleníku se pohybovala v předepsaných mezích.

Styk uživatele se systémem se v tomto případě děje pomocí klaviatury a tlačítek umístěných na panelu vlastní skříně řídicího systému. Zde se také nachází alfanumerický displej, na kterém jsou zobrazeny důležité údaje o stavu klimatu a stavu řídicího sytému.

V podstatě stejnou strukturu bude mít i systém, ve kterém bude rozšířen sortiment regulovaných proměnných a sortiment používaných technologií. V takových případech se zmnoží počet vstupních/výstupních obvodů, event. se nasadí výkonnější procesorová jednotka.

Požaduje-li uživatel vyšší komfort obsluhy, pak jsou k dispozici moduly, které umožní dálkové sledování regulovaných parametrů, dálkové ovládání technologií, sběr a zpracování dat a jejich zobrazování v tabulkách, grafech atd. Sestava modulů plnících takové požadavky je zobrazená na obr. 2.

florasoft2

Míst, ze kterých obsluha spolupracuje s řídicím systémem, může být více. Jednotlivá pracoviště jsou připojena k centrální procesorové jednotce pomocí komunikační sběrnice.

U rozsáhlejších skleníkových komplexů může být ekonomicky výhodné vytvořit víceméně samostatné řídicí podskupiny, které jsou sledovány ze společného dohledového pracoviště. Taková sestava je zobrazena na obr.3.

florasoft3

Uvedené varianty použití systému Florasoft ilustrují jeho strukturální variabilitu. Obdobně je možné sestavit uživatelsky nejvhodnější verzi regulovaných procesů. Základními procesy, které systém řídí je:

 • teplota vzduchu ve skleníku
 • vlhkost vzduchu ve skleníku
 • vlhkost půdy ve skleníku
 • délka a intenzita osvitu slunečním zářením
 • délka osvitu umělým osvětlením

Dále systém může řídit

 • teplotu půdy ve skleníku
 • úpravnu vody pro zálivku a mlžení
 • koncentraci CO2

V sortimentu přídavných funkcí systému je také kontrola emisí či zabezpečení skleníku z hlediska neoprávněného vniknutí nepovolaných osob nebo z hlediska požárního.

Systém obsahuje i moduly pro dálkovou signalizaci stavů. Informace o hodnotách měřených parametrů a zejména výstrahy o překročení povolených mezí sledovaných veličin, lze uživatelům předávat buď použitím mobilních spojů nebo po internetu.

Moduly systému pracující přímo ve sklenících mají vysokou mechanickou a klimatickou odolnost. Běžně pracují v prostředí IP54, které zabezpečuje práci v zaprášených prostorách se stříkající vodou. Na požadavek uživatele lze tento stupeň odolnosti ještě dále zvýšit na stupeň IP56, který zabezpečuje práci v prostředí s intenzivně tryskající vodou.